اعضای کمیته راهبری

 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: سازمان حفاظت محيط زيست
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: برنامه عمران ملل متحد سازمان ملل
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت امور خارجه
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت نيرو
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت كشور
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت جهاد كشاورزي