شرکای طرح

شرکای طرح

موفقیت طرح، به افزایش چشمگیر حمایت مالی و حقوقی در عرصه های ملی، بین المللی و همکاری های بین سازمانی قوی تر بستگی دارد.

شرکای اصلی اجرایی طرح شامل برنامه توسعه ملل متحد UNDP و سازمان حفاظت محیط زیست می باشند. فعالیت طرح بستر مناسبی را برای مشارکت کلیه ذینفعان دولتی و غیر دولتی فراهم می کند تا نقش خود را در چارچوب برنامه های زیست بومی تالاب ها ایفا نمایند.

در ادامه شرکای اصلی اجرایی طرح معرفی خواهند شد.