پرسنل طرح

 • حمید ظهرابی
  مجری ملی طرح
  حمید ظهرابی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • علی ارواحی
  مدیر ملی طرح
  علی ارواحی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مهری اثناعشری
  معاون طرح
  مهری اثناعشری
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مهدی صفری اسکویی
  کارشناس مالی و قراردادها
  مهدی صفری اسکویی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مینا اظهری
  کارشناس ارتباطات و آگاهی رسانی
  مینا اظهری
  تحصیلات : شماره تماس :
 • یوسفعلی احمدی
  کارشناس فنی
  یوسفعلی احمدی
  تحصیلات : شماره تماس :