پرسنل طرح

 • ساغر کوهستانی
  کارشناس ارشد ارتباطات و آگاهی رسانی
  ساغر کوهستانی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • حمید سلطانی
  کارشناس فنی
  حمید سلطانی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • حمیدرضا قره چایی
  کارشناس فنی طرح
  حمیدرضا قره چایی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مجتبی جهاندیده
  کارشناس فنی طرح
  مجتبی جهاندیده
  تحصیلات : شماره تماس :
 • آرمین حبیبی
  کارشناس فنی استانی طرح
  آرمین حبیبی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • اسماعیل آهنگری
  کارشناس فنی طرح
  اسماعیل آهنگری
  تحصیلات : شماره تماس :