اعضای کمیته راهبری

 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: سازمان برنامه و بودجه کشور
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو
 • اسم: -
  سمت: -
  ارگان: ديوان محاسبات كشور