نمایشگاه دستاوردهای پروژه مشارکت مردم برای احیا دریاچه ارومیه