گزارش بهبود فرآيند دسترسي به بازار در فعاليت هاي طرح حفاظت از تالابهاي ايران

در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اقتصادی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زیست ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮازن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻟﺬا در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و ﺑﺎ ﻫﺮ روﻳﻜﺮد و ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﻳﺮان،برنامه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ کشاورزي ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﺎ ﻫﺪف زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﻧﻴﺰ موررد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﭼﻨﻴﻦ حوزه اي  ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ آن، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ، اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد و از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪاري اﺻﻼﺣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ میﺷﻮد.
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دﻓﺘﺮ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب های ایران تصمیم برآن شد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻞ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ  اﺻﻼح ﺑه اصلاح ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوش و بهبود دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻟﺬا ﭘﺮوژه اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎي اﻳﺮان" ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و مطالعه اي آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار انجام دﻫﺪ .ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻳﻜﺮد، اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.