بروشور برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

بروشور برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه‏های ایران، اهمیت بسیاری را از منظر مولفه‏ های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی دارا می‏باشد. با این وجود، افت شدید تراز آب و خشک شدن تدریجی آن مشکلاتی را برای منطقه و نگرانی‏هایی در سطح ملی و بین المللی بوجود آورده است. بدین منظور در راستای پیکره آبی "برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه" در چارچوب رویکرد مدیریت زیست بومی تالاب‏های ایران تدوین گردید.
از مهمترین مصوبات بعدی این برنامه، تصویب 1/3 میلیارد متر مکعب بعنوان حقابه زیستی سالیانه برای دریاچه و تعیین سهمیه هر یک از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تامین آن بود.
متعاقب آن و به دلیل وقوع خشکسال‏های اخیر و کاهش پتانسیل منابع آبی حوضه، برنامه دیگری برای تعیین نحوه تخصیص این حقابه در شرایط خشکسالی تحت عنوان " برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه"تدوین و پس از بررسی های لازم براساس یک رویکرد مشارکتی در " کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی شورای منطقه‏ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه" مورد تصویب قرار گرفت.
در بروشور حاضر شاهد اطلاعاتی کلی در خصوص برنامه مدیریت ریسک خشکسالی از جمله رویکرد حاکم بر برنامه، نتیج برنامه که منتج به تولید 10 گزارش شده که شرح مختصری از گزارشات در اینجا آمده است برای دسترسی به کتاب "برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه" و همچنین گزارشات مذکور بر بروی لینک زیر کلیک کنید.

دسترسی به کتاب و گزارشات