برنامه مدیریت ریسک خشکسالی دریاچه ارومیه

تهيه برنامه مديريت ريسك خشكسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه با تلاش شوراي منطقه­ اي مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه و اعضاي كارگروه مديريت پايدار منابع آب و كشاورزي متشکل از نهادهاي ذيربط (بخصوص شركت­هاي آب منطقه­ اي، سازما­­ن­هاي جهاد كشاورزي، ادارات كل مديريت بحران و ادارات كل هواشناسي) از استا ن ها ي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان، دبيرخانه ستاد اجرايي مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه و حمايت سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق تسهيلات محيط زيست جهاني در قالب طرح "حفاظت از تالاب­هاي ايران" در دستور كار قرار گرفت. مطالعات آن نیز به پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس واگذار گردید. مهمترین ویژگی این طرح استفاده از رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی بجای مدیریت بحران آن و استفاده حداکثری از مشارکت ذی­نفعان بوده است. اين برنامه طي يك دوره 5/ 1 در سال 1392 تصويب و به برنامه "مديريت جامع حوضه آبخيز درياچه اروميه" الحاق خواهد گردید. دسترسی به گزارشات برنامه مديريت ريسك خشكسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه از طریق لینک های زیر قابل حصول است: جلد1: مطالعات پایه
جلد2: نتایج و جمع بندی کارگاه بين المللی تدوین روشناسی برنامه
جلد3: بررسی روند متغیرهای هواشناسی وهیدرولوژیکی درحوضه
جلد 4: سوابق و رفتار خشکسالی در حوضه
جلد 5: ساختار سازمانی
جلد 6: سیستم پایش خشکسالی
جلد 7: مبانی مدل تخصیص آب کشاورزی در شرایط خشکسالی
جلد 8: گزارش کشاورزی و تخصیص آب کشاورزی در شرایط خشکسالی
جلد 9: مدل تخصیص منابع آب و ارزیابی وضعیت استان ها و دریاچه تحت اجرای برنامه
جلد 10: برنامه اجرایی خلاصه انگلیسی برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه
بروشور برنامه