گزارش طرح جامع گردشگری تالاب بین المللی کانی برازان_گزارش دوم

تالاب کانی برازان در جنوب دریاچه ارومیه و شمال شهرستان مهاباد، پتانسیل بالفعل و بالقوه بالایی به لحاظ گردشگری و بومگردی دارد. توسعه گردشگری در این تالاب با رعایت ضوابط زیست محیطی آن به عنوان پناهگاه حیات وحش میتواند ضمن ایجاد وابستگی بیشتر جوامع محلی به تالاب، درآمدهای پایداری را برای مدیریت و حفاظت آن فراهم آورد. مسلماً وابستگی افراد روستایی و جوامع محلی به تالاب از طریق توسعه گردشگری اول اینکه برداشت آنها از تولیدات تالابی و تخریب ها و تهدیدات را کاهش میدهد و دوم اینکه برای تداوم درآمدهای گردشگری، به صورت غیرمستقیم انگیزه های حفاظت تالاب به صورت مشارکتی را افزایش میدهد.
 از طرفی محدود بودن منابع، ایجاب میکند تا از امکانات موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه، نه تنها سرمایه گذاران را دچار فرصتهای از دست رفته مینماید، بلکه ممکن است آنها را با زیانهای غیرقابل جبران مواجه سازد. یکی از مؤثرترین راهها برای استفاده بهینه از امکانات موجود و همچنین جلوگیری از زیانهای احتمالی، در اختیار داشتن اطلاعات کافی جهت پیش بینی نتایج حاصل از سرمایه گذاری و تعیین عوامل مؤثر در سودآوری پروژه است.
مطالعات امکان سنجی به منظور بررسی امکانپذیری اجرای پروژههای سرمایه گذاری از جنبه های مختلف به ویژه مطالعات فنی، مطالعات بازار و تحلیل هزینه ـ فایده مالی انجام می شود. نتایج این مطالعات ضمن مشخص نمودن بهترین گزینه و سناریوی سرمایه گذاری با لحاظ ریسک های مختلف پروژه، همچنین میتواند شیوه های مناسب تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه را پیشنهاد نماید. در واقع خروجی های چنین مطالعهای در قالب یک نقشه راه، مشخص میکند که چه بخشی از یک پروژه کلی چه زمانی باید اجرا شود تا ضمن حداکثر بازدهی اقتصادی، منابع مالی لازم برای پوشش هزینه های سرمایه گذاری فازهای بعد را فراهم سازد. تهیه برنامه زمانبندی اجرایی اقتصادی، تهیه بسته های سرمایه گذاری به تفکیک پروژه ها، تهیه برنامه تأمین مالی و تهیه سناریوهای مختلف مشارکت برای مذاکره با سرمایه گذاران از خروجی های مهم مطالعات اقتصادی است.
بر اساس آنچه گفته شد، موضوع این طرح عبارت است از انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری در برگیرنده ابعاد فنی طرح و با در نظر داشتن تناسب کاربری ها و ویژگیهای محیطی و نیز دستیابی به مناسبترین استفاده از پتانسیلهای بالقوه پیرامون تالاب و امکانات ممکن برای توسعه با هدف بهره گیری مناسبترین بازدهی. بر این اساس، این طرح به دنبال هم نشینی محیط زیست و توسعه اقتصادی مبتنی بر منطق پایداری توسعه با توجه به مطالعات عام و خاص زمین و حوزه فراگیر آن است تا بتواند پاسخی مطلوبی به موضوع طرح ارائه دهد.
گزارش پیشِ رو، قسمت دوم از انجام مطالعات و تهیه طرح جامع توسعه گردشگری تالاب بین المللی کانی برازان با عنوان "مطالعات بازار، دریافت و تحلیل نظرات ذینفعان و تهیه طرح جامع" است. در این گزارش، با کشف قیمت بازار و تحلیل عرضه و تقاضای کاربری های پیشنهادی، و نظرسنجی از ذینفعان کلیدی، به ارائه طرح پیشنهادی پروژه (طرح جامع) پرداخته میشود.