تدوین چارچوب ارزیابی و اجرای طرح پایلوت پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) در تالاب کانی برازان گزارش گام دوم- بخش سوم

ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفريحي-گردشگری تالاب بین المللی کانی برازان
یکی از عوامل زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها، صنعت گردشگري می باشد که امروزه گسترش آن موفقیت هاي قابل ملاحظه اي را براي برخی کشورها فراهم آورده است. منابع طبیعی زیست محیطی در توسعه و پویایی بسیاري از اشکال و گونه هاي صنعت گردشگري نقش اصلی را ایفاء می کنند که برخی از آنها عبارتند از اکوتوریسم، توریسم مناطق روستایی، توریسم ماجراجویی و مناطق تفرجگاهی. از این رو ضروري است ارزش اقتصادي آنها مشخص شده و پیش از انجام و اجراي هر گونه طرح پروژه هاي گردشگري، ارزیابی زیست محیطی بسیار لازم و ضروري می نماید.
ارزشگذاری مناطق گردشگري و کارکردهاي زیست محیطی براي تصحیح تصمیمات اقتصادي که اغلب به منابع زیست محیطی به عنوان کالا و خدمات رایگان می نگرند، از مهمترین عناصر برنامه ریزي گردشگري محسوب می گردد. محیط هاي طبیعی، جاذبه هاي فراوانی براي توسعه صنعت گردشگري فراهم می کند و توسعۀ این صنعت می تواند تأثیرات مثبت و منفی عمده اي در محیط طبیعی ایجاد کند، بنابراین بررسی و تحلیل دقیق گردشگري پایدار بسیار ضروري می باشد. در ادامه در این گزارش به بیان نتایج حاصل از بررسی ارزش اقتصادی تفریحی-گردشگری تالاب کانی برازان با استفاده از تحلیل تمایل به پرداخت و روش ارزشگذاری مشروط پرداخته می شود.