تدوین چارچوب ارزیابی و اجرای طرح پایلوت پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) در تالاب کانی برازان گزارش گام دوم- بخش اول

 ارزشگذاری اقتصادی کارکردها و خدمات تالاب کانی برازان
روند آلودگي محيط‌زيست و تخريب سرزمين و پيامدهاي آن مانند گرمايش جهاني و تغيير اقليم بيش از پيش اهميت يافته است. ارزشگذاري اقتصادي مواهب طبيعي و الگوهاي پرداخت براي بهره‌مندي از مواهب طبيعي مي‌تواند سبب كاهش تخريب محيط‌زيست و پيامدهاي آن گردد.
با وجود اينكه ارزشگذاري اقتصادي خدمات محيط‌زيست مي‌تواند به جلوگيري از اكوسيستم هاي عرضه كننده اين خدمات كمك كند، اقتصاددانان محيط‌زيست بر اين نكته تأكيد دارند كه ارزشگذاري هدف نيست بلكه بخشي از فرآيندي است كه بايد ارزش واقعي محيط زيست‌ را نشان دهد. محيط زيست كالاها و خدمات مختلفي توليد مي‌كند و اين محصولات ارزش‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي دارند. با اين حال كل ارزش‌ اقتصادي محيط زيست را نمي‌توان با جمع كليه ارزش‌هاي آن برابر دانست، زيرا برخي از اين محصولات و در نتيجه ارزش‌هاي آن‌ها از يكديگر مستقل نيستند و هم افزایی دارند.
همچنين برآورد ارزش اقتصادي به تنهايي كمكي به حفظ محيط زيست نخواهد كرد. در نتيجه تأكيد بر اين نكته است كه ارزشگذاري ابزاري است كه بايد براي يك هدف مشخص به كار گرفته شود تا پاسخي روشن براي مسأله اي مشخص بيابد. ارزشگذاري يكي از نيازهاي مهم جهت سياستگذاري هاي زيست محيطي در جهت استفاده از ابزارهاي اقتصادي است. در غير اينصورت ارزشگذاري تنها اعداد و ارقامي به دست مي‌دهد كه ارزشي ندارد. لذا در مطالعه حاضر، ارزشگذاری ضمن نشان دادن اهمیت تالاب کانی برازان، زمینه ساز تهیه برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم خواهد بود.