برنامه ساماندهی اسکله صیادان در تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو

رويكرد زيست بومى مى تواند براى يافتن توازن متناسبى بين حفاظت و بهره بردارى از تنوع زيستى در مناطقى كه هم كاربران متعدد منابع و هم ارزشهاى مهم طبيعى وجود دارند، مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين اين موضوع به متخصصان و شاغلان فعال در كشاورزى، جنگل دارى، ماهيگيرى، مناطق حفاظت شده، برنامه ريزى شهرى و بسيارى زمينه هاى ديگر مرتبط مى باشد. چنین برنامه‏ هایی ضمن تشریح وضع موجود با در نظر گرفتن نقش و مسئولیت هر یک از ذینفعان تالاب، سعی در تهیه سندی برای شناسایی و اولویت بندی اهداف مدیریتی تالاب و یاری رسان مدیران تالاب در امر تصمیم گیری و تشخیص اولویت ها است.
برنامه سامان دهی اسکله صیادی در تالاب سندی است برای گذار از شرایط کنونی به شرایط مطلوب در آینده و چارچوبی برای تصمیم‏گیری‏های مدیریتی و اقدام های اجرایی است. این برنامه با اهداف استفاده از خدمات و کارکردهای تالاب‌های بین‌المللی خور باهو و خلیج گواتر در جهت توسعه اکوتوریسم در منطقه، شناسایی فعالیت ها و کاربردهای اسکله موجود در حاشیه تالاب با مشارکت ذینفعان، بررسی اثرات منفی ناشی از اسکله موجود در حاشیه تالاب‌ها با مشارکت صیادان، بررسی و جمع آوری نظرات و دیدگاه های جامعه صیادی حاشیه تالاب در خصوص اثرات منفی ناشی از اسکله، افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری جامعه صیادی حاشیه تالاب در خصوص کاهش اثرات منفی ناشی از اسکله موجود و تهیه و تدوین برنامه ساماندهی اسکله صیادان در تالاب اجرا شده است.