تالاب شهری 3

عمل به گفته ها: تالاب های شهری، شهرها را قابل سکونت می کنند


جمعیت شهری جهان سالانه 4/2 درصد افزایش می یابد، و تا سال 2030 تعداد کلانشهرهای با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر از 31 شهر به 41 شهر خواهد رسید. رشد فزاینده جمعیت فرصت مناسبی برای گنجاندن تالاب ها در برنامه ریزی های شهریست.