تالاب شهری 2

حفظ و احیا: روش های کاربردی برای توانمندسازی شهرها در مدیریت و حفاظت از تالاب های شهری


برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری با چالشی عملی روبرو هستند؛ چگونگی پاسخگویی به نیاز روز افزون به فضای بیشتر در شهرها و در عین حال حفاظت از محیط زیست. تالاب های شهری نقشی حیاتی در شهرهایی ایمن، منعطف و پایدار دارند.