تالاب شهری1

تالاب‏های شهری


زمین‏های ارزشمند، نه سرزمین‏ های بایر


امروزه نیمی از جمعیت کره زمین، در حدود 4 میلیارد نفر، در مناطق شهری زندگی می کنند. تا سال 2050 با مهاجرت مردم به شهرها به امید یافتن شغل و زندگی اجتماعی پویاتر این میزان به 66 درصد خواهد رسید. شهرها 80 درصد ارزش اقتصادی جهان را شکل می دهند. با گسترش شهرها و نیاز به زمین بیشتر، تمایل به دست اندازی به تالابها وجود می آیند، تالابها تخریب شده و ساخته می شودند. اما اگر دست نخورده باقی مانده و حفاظت شوند، شهرها را قابل سکونت میکنند.