بروشور پرداخت برای خدمات اکوسیستمی

بروشور پرداخت برای خدمات اکوسیستمی


پرداخت برای خدمات اکوسیستم یا PES اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف طیفی از طرحهای نوآورانه به کار می‏ رود که در آن سرمایه گذاران و یا استفاده کنندگان از خدمات طبیعی، به ارائه دهندگان این خدمات پرداخت هایی انجام داده و از آنها حمایت مالی به عمل می آورند. در مکانیسمی که به عنوان PES طبقه بندی می شود باید دو ویژگی وجود داشته باشد:
- PES متضمن پرداخت مستقیم از طرف دی نفعان به فراهم کننده خدمات بهبود یافته اکوسیستم است.
- ماهیت تعاملات باید داوطلبانه باشد.
ایده اصلی پرداخت برای خدمات اکوسیستم این است که کسانی که خدمات اکوسیستم را ارائه می نمایند باید بابت آن به آنها پرداخت صورت گیرد. بنابراین پرداخت برای خدمات اکوسستمی فرصتی برای قیمت گذاری خدمات اکوسیستمی که قبلا قیمتی نداشتند بهبود شرایط اقلیمی، تنظیم کیفیت آب و ایجاد زیستگاه برای حیات وحش یا قیمت مناسب فراهم می کند و به این ترتیب این خدمات می توانند وارد مناسبات اقتصادی گردند.