بروشور طرح حفاظت از تالاب هاي ايران

طرح حفاظت از تالاب هاي ايران
حفظ تالاب ها: براي مردم، براي طبيعت


تالاب؛ زیست بومی ارزشمند زيستگاه‌هاي


طرح حفاظت از تالاب هاي ايران حفظ تالاب ها: براي مردم، براي طبيعت این پروژه در همکاری بین دولت ایران (سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران)، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) از سال 2005 شروع و با هدف کاهش یا حذف دائمی تهدیدات و به طور کلی پایداری و بقاء اکوسیستم‌های تالابی ایران فعالیت خود را در تالاب های منتخب و با اهمیت به عنوان سایت‌های نمونه اجرایی کرده است و تلاش می¬کند تا تجربیات بدست آمده را در قالب معرفی رویکرد زیست بومی و استقرار یک سیستم مدیریتی جدید و فراهم کردن ساز و کارهایی قانونی برای اجرایی شدن آن به سایر تالاب های کشور گسترش دهد. از زمان آغاز به کار طرح حفاظت از تالاب های ایران، این طرح تلاش کرده که علل ریشه ای تخریب تالاب های ایران را با بکارگیری رویکرد اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی در سه سطح زیر بررسی و رفع کند:
• در سطح محلی (سایت ها): با توانمندسازی جوامع محلی و ظرفیت سازی سایر دست اندرکاران برای مدیریت و رفع تهدیدات تالاب
• در سطح حوضه آبریز: از طریق تعامل با ذینفعان استانی در مدیریت یکپارچه تالاب ها برای مقابله با تهدیدات بیرونی و افزایش آگاهی عمومی
• در سطح ملی: با ظرفیت سازی در سازمان حفاظت از محیط زیست برای مدیریت یکپارچه مناطق حفاظت شده تالابی و با تسری اقدامات حفاظتی تالاب ها به سایر وزارتخانه ها و دست اندرکاران ملی