بروشور اصول رویکرد زیست بومی

رویکرد زیست بومی


مدیریت زیست بومی مبتنی بر رویکرد جامع، یک استراتژی برای مدیریت یکپارچه منابع زمین، آب و معیشت می باشد که حفاظت و استفاده پایدار را به شیوه متعادل گسترش می دهد. این رویکرد، چارچوب اولیه برای اقدام تحت کنوانسیون تنوع زیستی است و دارای12 اصل می باشد. به منظور تبیین این رویکرد و ایجاد زمینه های اجرایی آن، طبقه بندی از ارکان و اصول مدیریت و رویکرد آن لازم می باشد که در این مورد تلاشهای متعددی صورت گرفته است. رویکرد زیست بومی، مردم و نوع بهره برداری آنها از منابع طبیعی را دقیقاً در مرکز تصمیم سازی قرار می دهد. به همین دلیل می تواند برای یافتن توازن متناسبی بین حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی در مناطقی که هم کاربران متعدد منابع و هم ارزشهای مهم طبیعی وجود دارند، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، مدیریت زیست بومی و رویکرد آن، قابلیت استفاده موثر را برای تصمیم گیران توسعه ای، فعالان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزان و مدیران و کارشناسان محیط زیست دارا می باشد.