برگه اطلاعاتی روز جهانی تالاب 1399

امروزه ما با بحران رو به رشد آب مواجه هستیم که حیات انسان و سیاره مسکون را تهدید می کند. ما بیش از مقداری که طبیعت می تواند تامین کند آب مصرف می کنیم و تالاب ها را از بین می بریم که تامین آب و در نتیجه کل حیات به وجود آن ها وابسته است.