پوستر روز جهانی تالاب ها 1400

پوستر روز جهانی تالاب ها با شعار: تالاب ها را ارج نهیم، مدیریت کنیم، احیا کنیم و دوست بداریم