بروشور بوم گردی تالاب میقان

این پروژه، اولین پروژه جامع و اجرایی در راستای تبیین و استقرار یک الگوی بوم گردی مبتنی بر اصول توسعه پایدار، حفظ معیشت جامعه محلی و بهره برداری خردمندانه از منابع طبیعی و محیط زیست حاشیه تالاب هاست، که با حمایت پروژه بین المللی حفاظت از تالاب های ایران و به عنوان بخشی از طرح مدیریت جامع و مشارکتی تالاب میقان به اجرا درآمد.