بروشور بازی تالاب من

منابع زیست محیطی برای همه موجودات زنده است و هریک از ما در نگهداشتن آنها نقش داریم.  «تالاب من» یک بازی رقابتی- مشارکتی است که در آن با چالش خشک شدن یک تالاب و از بین رفتن ِگونه های گیاهی و جانوری آن مواجه هستیم. در روند بازی با مدیریت سهم آب، همه تلاش می  کنند تا زودتر تالاب را پر آب کنند، بهترین مسیر رسیدن به تالاب را انتخاب کنند، سهم آب تالاب را بدهند و گونه هایی که در مسیر قرار دارند را نجات دهند و به محیط زندگی شان، یعنی تالاب، برگردانند. موفقیت در این کار به دقت، هوشمندی و تصمیم گیری درست نیاز دارد و کمی هم شانس! این بازی، تمرینی برای نگهداری و احیای منابع باارزش محیط زیست  سرزمین مان است.