بروشور پایش اکوسیستم های تالابی

مدیریت و حفاظت اکوسیستم های آبی به خصوص تالاب ها نیازمند اطلاعات دقیق و بلندمدت از شرایط و تغییرات موجود در آن ها می باشد.از اینرو انتخاب پارامترهای مناسب جهت پایش اکوسیستم، جمع آوری داده های تکمیلی و تحلیل آن ها در بلندمدت، ابزار مناسب مدیریتی جهت حفاظت و مدیریت صحیح این اکوسیستم می باشد.
برنامه پایش آنلاین تالاب های کشور با توجه به نیازها و ضرورت موجود با هدف تولید داده های دقیق لحظه ای و بلند مدت از اکوسیستم های تالابی کشور و مدیریت و حفاظت بهینه این اکوسیستم ها مستقر و راه اندازی شده است.