اینفوگراف الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه

این اینفوگراف اطلاعاتی در خصوص فرایند جلب مشارکت جوامع محلی و دستاوردهای حاصل از الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه در اختیار شما قرار می دهد.