اینفوگرافیک مشارکت مردم برای نجات دریاچه ارومیه

همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت
جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی