راهنمای تهیه و تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب های کشور

دستورالعمل حاضر بر اساس تجربیات بیش از 50 نفر از کارشناسان طرح حفاظت از تالاب های ایران، سازمان و ادارات کل حفاظت محیط زیست و همچنین مشاوران ملی و بین المللی دست اندرکار و همچنین مشارکت بیش از 500 نفر از نمایندگان و کارشناسان ذینفعان دولتی و غیردولتی در استانهای مختلف کشور در این فرآیند تدوین شده است و تلاش می کند تا گام های اجرایی برای تدوین برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب های کشور که تا کنون برای 18 تالاب اجرایی شده است را در اختیار علاقمندان و گروه های مرتبط قرار دهد. امید است تا با استفاده مناسب از این مجموعه، گامی مؤثر در راستای حفاظت و مدیریت زیسـت بومهای تالابی کشور باشد و در یک فرآیند تکاملی در سا لهای آتی شاهد هر چه کامل ترشدن آن باشیم.