داده و اطلاعات مورد نیاز

داده ها و اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری و اجرای تعهدات برای اطمینان از استفاده هوشمندانه از تالاب ها و حفظ خصوصیات آن دارد.
در حالی که استفاده موثر از داده ها و اطلاعات برای اجرا در همه سطوح ضروری است ، اما کلید این امر اطمینان از این است که هدف جمع آوری این داده ها و اطلاعات به طور واضح مشخص و شناخته شده است.
برای هر نوع یا رده از داده ها یا اطلاعات ، غالباً بیش از یک هدف خاص برای جمع آوری ، تهیه و یا انتشار آنها وجود دارد ، و باید هنگام تهیه و اجرای استراتژی ها و خدمات اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد.
برخی از داده ها و اطلاعات و مکانیزم های ارائه شده از قبل (به عنوان مثال ، دستورالعمل های اجرای موجود) نیاز به توسعه یا کار بیشتری دارند. وضعیت پاسخ فعلی به هر یک از داده ها و اطلاعات مورد نیاز باید شناسایی شود ، تا به شناسایی شکاف های فعلی و اولویت های آینده کمک کند.