بسته ابزاری ارزیابی یکپارچه تالاب

 تالاب ها و اکوسیستم های آبی کشور سرمایه هایی با ارزش اند که با حفظ و بهره برداری خردمندانه از آن ها، کارکردها و خدماتی فراهم می شود که همه در نوع خود بی همتا هستند. همان گونه که تالاب ها انواع عملکردها و اجزای زنده و غیر زنده محیط زیست را در کنار یکدیگر حفظ و نگهداری می کنند، لازم است انسان ها نیز برای حفظ این زیست بوم های ارزشمند بیاموزند چگونه به عنوان عضوی از آن و در کنار آن زندگی کنند. حفظ سیستم های پیچیده  زیستمندان تالاب و عوامل مؤثر بر زندگی و زیست آن ها، برای بهره مندی از منابع بی شمار اقتصادی، تفرجگاهی، علمی، ژنتیکی و ... با مطالعه و ارزیابی دقیق اقتصادی و اجتماعی هر تالاب امکان پذیر خواهد بود.  ،زیستی بسته ابزاری حاضر، که توسط اتحادیه جهانی حفاظت تدوین و به همت چند نفر از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و طرح حفاظت از تالاب های ایران ترجمه و منتشر شده است، روش های ارزیابی یکپارچه تنوع زیستی، اقتصادی و معیشتی را برای ارزش گذاری و تقویت رهیافت هایی با هدف بهبود زندگی و معیشت گروه های کم بضاعت و جوامع محلی، که هم راستا با حفظ و احیای تالاب هاست، معرفی می کند.