تخصیص و مدیریت آب

این مقاله اطلاعات و مطالعات موردی را در مورد جنبه های مختلف فرآیند تعیین تخصیص مناسب آب برای حفظ عملکرد تالاب ها ارائه می دهد ، به طوری که تالاب ها می توانند کالاها و خدمات بسیاری از جمله حفظ تنوع بیولوژیکی خود را به مردم ارائه دهند.
در این مقاله ابتدا اهمیت عملکردهای تالاب و نقش آنها در چرخه هیدرولوژیکی و همچنین مبنای مدیریت پایدار آب و تالاب ها بیان می شود. سپس فرآیندهای مختلف تصمیم گیری برای تعیین تخصیص آب و ابزارهای علمی و فنی برای استفاده از روش های تخصیص آب را توصیف کرده و سرانجام گزینه های پیاده سازی و ابزارهای مدیریتی برای دستیابی به تخصیص های مناسب جهت حفظ عملکردهای اکوسیستم تالاب را توصیف می شود.