مدیریت تالاب ها

مهمترین نقش فرآیند برنامه ریزی و مدیریت عبارتند از:
-     شناسایی اهداف مدیریت سایت
افرادی که مسئول تهیه این طرح هستند باید همیشه در موقعیتی باشند که نشان دهند به بهترین وجه از منابع استفاده می کنند و مدیریت موثر خواهد بود. به عبارت دیگر ، این طرح باید زمینه را برای هرگونه تجزیه و تحلیل منافع هزینه فراهم کند.
-     شناسایی عواملی که بر ویژگی های تالاب تأثیر می گذارند یا ممکن است بر آنها تأثیر بگذارد
توانایی دستیابی هوشمندانه به اهداف و  حفاظت از تالاب ها همیشه تا حدی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله روندها ، محدودیت ها و تعهدات است ، در واقع هر چیزی که ویژگی های سایت را تحت تأثیر قرار داده ، یا ممکن است تحت تأثیر قرار دهد باید تعیین شده است. ضروری است که همه عوامل مهم شناسایی شوند و تأثیر آنها بر روی سایت ، به ویژه بر ویژگی های اکولوژیکی آن در نظر گرفته شود.
-     حل تعارضات
در بیشتر سایت ها ، در شناسایی اولویت ها تضاد منافع و مشکل وجود دارد. ضروری است که فرآیند برنامه ریزی به عنوان محلی برای حل تعارضات و ایجاد تعهدات برای آینده شناخته شود.
-    شناسایی و توصیف مدیریت مورد نیاز برای دستیابی به اهداف
در بیشتر موارد که زیستگاه ها یا گونه ها به حفاظت نیاز دارند ، برخی اقدامات ، یعنی مدیریت ، ضروری است. با تأیید اینکه یک برنامه اهداف مدیریت را مشخص و هزینه اقدامات لازم را نیز شناسایی ، توصیف و برآورد کند.
و.......