اطلاعات تالاب

اطلاعات تالاب چندین هدف دارد مانند:
- لیست نوع خاص ، یا همه تالاب های یک منطقه ؛
- لیست تالاب های با اهمیت محلی ، ملی و یا بین المللی ؛
- توصیف گونه های تالاب ؛
- توصیف منابع طبیعی مانند ذغال ، ماهی یا آب ؛
-وجود خط پایه برای اندازه گیری تغییر در ویژگی زیست محیطی تالاب ها ؛
- ارزیابی میزان از بین رفتن یا تخریب تالاب ؛
- ارتقا آگاهی از ارزش تالاب ها ؛
- ارائه ابزاری برای برنامه ریزی و مدیریت و حفاظت از تالاب
-  توسعه شبکه های خبره و همکاری برای حفاظت و مدیریت تالاب.
بسیاری از اطلاعات با استفاده از نقشه زمین ، با پشتیبانی از عکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی و اخیراً ، تصاویر ماهواره ای صورت گرفته است. توسعه سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و افزایش وضوح تصاویر ماهواره ای منجر به استفاده بیشتر از داده های مکانی شده است.