راهنمای اجرای ملی پروژه های بین المللی NEX

در راﺳـﺘﺎی ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد، دﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNDP) ﺳـﻌﯽ در ارﺗﻘـﺎء ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع، اﺟﺮا و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرﺗﯽ کاملا مشارکتی دارد .در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ، دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯽ را ﺑﻌﻬﺪه  ﮔﺮﻓـﺘﻪ و جهت اجرایی پروژه های حمایت شده از طرف UNDP را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﻣﻠﯽ  (NEX)  از ﻃﺮف UNDP ﺑﺼﻮرﺗﯽ روزاﻓﺰون در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﻣﻠﯽ (NEX)  روش اﺟﺮاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی UNDP  ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل NEX و ﻣﺤﺘﻮی اﺻﻠﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و روﺷـﻬﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ آن ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن ﺳـﺎده ﺗـﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ. راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﻠﯽ، ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮی از  راﻫﻨﻤﺎﯾـﯽ ﺳـﺎل 2003 ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  NEX در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺗﺸـﺮﯾﺢ و روﺷـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ UNDP ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ را در ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮای ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻠﯽ ﭘﺮوژه و دﯾﮕﺮ  دﺳـﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف  UNDP  زﻣﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﺮور و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾـﻦ راﻫـﻨﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.  اﯾﻦ  اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﻢ .