راهنمای آزمایش های عملی برای اکوهیدرولوژی

اکوسیستم های آبی به علت فعالیت های انسانی و پدیده های متغیر طبیعی، تحت فشار فزاینده ای می باشند. توجه به مسائل مربوط به کیفیت و کمیت آب برای موجودیت انسان و حفظ تنوع زیستی حیاتی می باشد. اکوسیستم های آبی به عنوان منابع و مخازن آبی، توسط شمار زیادی از فعالیت های مشابه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، مشکلات آبی مشابه و تخریب آنها می تواند علل مشابه و در اکوسیستم های مختلف آبی جهان عواقب مشابهی درپی داشته باشد. اکوهیدرولوژی یک ابزار به منظور مواجه شدن با مسائل مربوط به تخریب اکوسیستم های آبی می باشد. اکوهیدرولوژی برپایه یک راهکار کل نگر نسبت به اکوسیستم های آبی می باشد که به منظور یافتن راه حلی مناسب برای جامعه و اکوسیستم ها، هیدرواکولوژی را یکپارچه می کند. اکوهیدرولوژی یک علم جدید است و کاربردهای آن در سراسر دنیا از زمان بنیان نهادن برنامه ای موسوم به «اکوهیدرولوژی برای پایداری» به عنوان یکی از پنج رکن هفتمین فاز برنامه جهانی هیدرواکولوژیک سازمان یونسکو، رو به رشد نهاد.