اینفوگراف پروژه الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیا دریاچه ارومیه

اینفوگراف حاضر کوشش دارد تا مجموعه ای از دستاوردها و اقدامات ارزشمند مرتبط با «مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار » انجام شده ذیل پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشاركت جوامع محلی در استقرار كشاورزی پایدار » توسط «طرح حفاظت از تالا بهای ایران » را به صورت خلاصه و مصور به اشتراک گذارد.