بکارگیری نیاز آبی تالابها در فرایند برنامه ریزی و مدیریت منابع آب حوضه های آبریز- مطالعه موردی دریاچه ارومیه

تالابها عمدتاً در نقاط پائین دست زیرحوضه ها یا حوضه های آبریز واقع می¬شوند و به همین دلیل نتایج حاصل از مدیریت حوضه آبریز و بویژه بهره¬برداریهای آب نهایتا در تالابها نمایان می¬شود. محاسبه نیاز آبی، فرایندها و روشها فنی و تخصصی متفاوتی دارد ولی بدست آوردن میزان نیاز آبی تالابها نیز به تنهایی نمی تواند جنبه عملیاتی پیدا کند. نکته با اهمیتی که علاوه بر محاسبه نیاز آبی تالابها باید مدنظر قرار گیرد نحوه تامین حقابه محاسبه شده می¬باشد. در این مقاله با استفاده از تجارب عملی طرح حفاظت از تالابهای ایران علاوه بر فرایند و چگونگی محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه نحوه تامین عملیاتی شدن آن نیز بطور کامل ارائه گردیده است. در این فرایند نیاز آبی دریاچه ارومیه به میزان سالانه 3.1 میلیارد مترمکعب تعیین گردیده ولی عملیاتی شدن آن مستلزم تعیین سهم سه استان واقع در حوضه در تامین این حقابه بوده است. برای این منظور با استفاده از 4 شاخص فیزیکوشیمیایی و اقتصادی اجتماعی سهم هر استان در تامین نیاز آبی دریاچه ارومیه و همچنین بهره¬برداری از منابع آبی حوضه تعیین گردیده است.