برگزاری کارگاه منطقه ای انتقال تجربیات مشترک طرح حفاظت از تالاب های ایران، سازمان جهاد کشاورزی و ادارت کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و شرقی با موضوع "جلب مشارکت مردم در احیاء دریاچه ارومیه"