اجرایی شدن برنامه‌های مدیریت جامع تالاب‌ها در سطح ملی پیگیری می شود