پایان کار کارگاه انتقال تجربه منطقه ای در خصوص نقش جوامع محلی در احیاء دریاچه ارومیه