راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه دریاچه ارومیه شناسایی می‌شود