برگزاری نشست تخصصی مشورتی مدیران کل استانهای تالابی در استان خوزستان