برگزاری کارگاه آموزشی مستند سازی و ابزارهای سمعی-بصری در ارزیابی و تحلیل مشارکتی