برگزاری کارگاه آموزشی برای معاونین ادارات کل محیط زیست کشور