برگزاری کارگاه ظرفیت سازی دبیرخانه های ملی و استانی تالاب های کشور