نمایشگاه دستاوردهای پروژه "مشارکت مردم برای احیاء دریاچه ارومیه"