مساحت دریاچه ارومیه بیش از 494 کیلومتر افزایش یافت