جشنواره ایده ها و محصولات نوآورانه با تاکید بر مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه