آغاز فرآیند مدیریت جامع حوضه آبریز رودخانه حفاظت شده کشف‌رود با رویکرد زیست‌بومی