برگزاری کارگاه مشورتی و آگاهی رسانی معرفی کارکردها و ارزش های تالاب حله