برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (سیپا) برای تالاب بین المللی خور باهو و خلیج گواتر تدوین می شود